Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności i akceptuję ich postanowienia.

zamknij
shopping_cart Koszyk 0

Emilia Lubańska-Jóźwiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Émilie Emilia Lubańska- Jóźwiak z siedzibą przy ulicy Krótkiej 5, 05-532 Baniocha, [zwana dalej: „Émilie” lub „Administrator”] ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu emilieatelier.pl [zwanego dalej także: „Serwisem”]. Wdrożenie niniejszej polityki ma na celu poinformowanie Użytkowników i Klientów Serwisu jaki sposób mogą chronić swoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO EMILIEATELIER.PL

         Dane osobowe

Administrator podejmuje działania mające na celu ochronę prywatności Użytkowników i Klientów Serwisu. W tym celu Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników i Klientów Serwisu. Dane Użytkowników i Klientów Serwisu wykorzystywane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek  zawarcia umowy. Złożenie zamówienia poprzez stronę www.emilieatelier.pl związane jest z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dane oznaczone jako obowiązkowe są niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, a w przypadku Użytkownika także do zarejestrowania konta. Niepodanie wskazanych danych skutkuje brakiem realizacji zamówienia, rejestracji Użytkownika oraz niemożności korzystania z niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i może zostać cofnięte w każdym czasie. 

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu :

- realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 13 ust. 1 lit. b) , w zakresie fakultatywnie podanych danych osobowych podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta (art. 13 ust. 1 lit. a).

- świadczenia usług drogą elektroniczną obejmujących udostępnianie Klientom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy ( art. 13 ust. 1 lit. b). 

- realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 13 ust. 1 lit. c) .

- zestawień analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na badaniu aktywności Użytkowników obejmującym ich preferencje zakupowe dążące do stosownego dostosowywania funkcjonalności Serwisu (art. 13 ust. 1 lit. f) .

- ochrony praw Administratora poprzez ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 13 ust. 1 lit. f). 

3. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do:

- identyfikacji jego osoby w Serwisie oraz zapewnienia Użytkownikowi dostępu do różnych funkcji i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego Użytkownika. 

- opracowania, zgodności i zawarcia umowy kupna produktów, które Użytkownik nabył za pośrednictwem Serwisu. W szczególności należy wziąć́ pod uwagę, iż w przypadku wybrania opcji Mój adres, Moje dokumenty, Informacje o mnie, Moje zapisane karty, zgoda na aktywację tych funkcji oznacza, że dane Użytkownika będą automatycznie pojawiać́ się̨ we wskazanych polach podczas dokonywania przyszłych zakupów, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał ponownie wpisywać́ tych danych przy każdym nowym zakupie (będą̨ one uważane za ważne). Użytkownik może zmienić lub usunąć dane zawarte we wskazanych opcjach w dowolnym momencie poprzez wejście w odpowiednie zakładki. W przypadku zapisania danych karty Użytkownik upoważnia Administratora do przetwarzania wskazanych danych, które mają być wykorzystane jako niezbędne do jej aktywacji i dalszych czynności. Kod zabezpieczający karty (CVV lub CVC) używany jest wyłącznie do dokonania zakupu i nie może być́ następnie przechowywany ani przetwarzany w ramach danych płatności. Dane karty będą przechowywane i przesyłane zgodnie ze standardami poufności i bezpieczeństwa kart kredytowych i debetowych. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z tej funkcji Administrator może wymagać́ od Użytkownika zmiany hasła dostępu. 

- kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikatów o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Serwisu, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione, w celu ich wdrożenia. 

4. Ze względu na realizację usług dostarczanych przez Administratora dane osobowe Klientów będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz przede wszystkim kurierom w związku z realizacją zamówienia. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Klientowi usług Serwisu. Wskazane podmioty zewnętrzne są osobiście odpowiedzialne za przechowywanie danych osobowych podawanych im przez Klienta służących do realizacji ich zadań.                                         

5. Subskrypcja NEWSLETTERA i działania marketingowe. 

a) Jeśli Użytkownik wyraża zgodę̨ na subskrypcję Newsletteru lub na realizacje działań marketingowych informacje dotyczące produktów i usług Serwisu zostaną mu dostarczone za pomocą poczty elektronicznej.

b) Subskrypcja Newsletteru Serwisu może wiązać́ się̨ z wykorzystaniem danych osobowych w celu udostepnienia Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z produktami i usługami Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

c) Dane osobowe związane z zakupami w Serwisie, czy też preferencje Użytkownika mogą̨ być́ wykorzystywane do analizy, generowania profili Użytkowników i badań marketingowych (działania marketingowe). 

d) Każdy Użytkownik może zmienić swoje preferencje związane z wysyłaniem wskazanych komunikatów handlowych, czy też zrezygnować z ich subskrypcji postępując zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości. 

e) Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów przetwarzane będą do momentu ustania celu mającego zastosowanie do określonych danych. W przypadku Użytkowników dane osobowe przetwarzane są przez czas istnienia założonego przez nich Konta. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy jest to niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez nimi, a po tym okresie jedynie w przypadku, w jakim będą tego wymagać przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe Klientów zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

7. W każdej chwili Klient ma prawo żądać od Administratora informacji o tym, które z podanych przez niego danych osobowych podlegają przetwarzaniu (prawo dostępu do danych) - art. 15 RODO.

8. Administrator przetwarzając dane osobowe Klienta w sposób zautomatyzowany, na podstawie jego zgody lub zawartej umowy, jest zobowiązany, na wezwanie Klienta do przesłania mu kopii tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Wskazana kopia może zostać przesłana zarówno do Klienta, jak i do innego wskazanego przez niego podmiotu, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe dotyczy wyłącznie danych osobowych przekazanych przez Klienta Administratorowi (prawo do przenoszenia) - art. 20 RODO.

9. Klient ma prawo żądać od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia danych niekompletnych. Jeżeli Klient jest Użytkownikiem może samodzielnie edytować swoje dane osobowe na stronie swojego Konta (prawo do poprawiania danych) - art. 16 RODO.

10. Klient w każdej chwili ma prawo do żądania usunięcia wszelkich podanych przez niego danych przetwarzanych przez Administratora ( art. 17 RODO), z wyjątkiem sytuacji, gdy:

- posiada otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane częściowo, 

- posiada nieuregulowany dług wobec Administratora, niezależnie od metody płatności, 

a) W przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek zakupów w Serwisie Administrator oświadcza, iż podane przez Klienta dane osobowe dotyczące transakcji zostaną zachowane w celach księgowych (prawo do usunięcia danych).

11. Klient ma prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby pod warunkiem (art. 18 RODO), że:

- nie zgodzi się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – wtedy  Administrator ograniczy wszelkie przetwarzanie danych po zweryfikowaniu, czy istnieje wskazany uzasadniony interes,

- zgłosi, że jego dane osobowe są niepoprawne – wtedy Administrator jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania wszelkich danych do momentu zweryfikowania ich poprawności, 

- jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, Klient może nie zgodzić się na usunięcie danych i żądać ograniczenia używania jego danych osobowych, 

- jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Klienta, ale są ona wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia (prawo do ograniczenia przetwarzania).

11a.Klient ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie  uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zobowiązany jest do zaprzestania ich przetwarzania, chyba że wykaże zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu.

12. Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie wyrażonej zgody przez jej cofnięciem.

13. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy prawa. Dane Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      Cookies

1. Administratorem Serwisu oraz podmiotem odpowiedzialnym za zapisywanie plików Cookies w pamięci urządzenia końcowego jest Émilie.

2. Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka) są plikami tekstowymi, zawierającymi dane na temat korzystania przez Klienta ze strony www.emilieatelier.pl, które zapisywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies ułatwiają Administratorowi podjęcie działań zmierzających do dostosowania witryny Serwisu do potrzeb Klientów. Nie służą one przechowywaniu wrażliwych danych osobowych tj. hasła, dane kart płatniczych itd. 

3. Pliki Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

4. Serwis zapisuje pliki Cookies w celach:

Statystycznych, tj. umożliwiających Administratorowi zapoznanie się ze sposobem z jakim Użytkownicy korzystają z Serwisu,

Dostosowania treści Serwisu do preferencji Klientów Serwisu poprzez zapamiętanie dokonanych przez nich wyborów oraz umożliwiające ich identyfikację,

Ułatwienia Klientom  Serwisu korzystania z Serwisu,

Personalizacji przekazów marketingowych

Zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu.

5. Administrator w ramach serwisu stosuje pliki cookies o charakterze:

Sesyjnym, tj. przechowywane w pamięci urządzenie końcowego do czasu zamknięcia przeglądarki Użytkownika lub Klienta Serwisu. Nie wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies o tym charakterze może uniemożliwić Użytkownikowi lub Klientowi Serwisu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Stałym, tj. takie, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego przez określony przez Administratora czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika lub Klienta Serwisu,

Zewnętrznym, tj. należące do podmiotów zewnętrznych tj. takie, które pochodzą od firm podmiotów współpracujących z Administratorem i mające na celu działalność reklamową oraz informacyjną.

6. Rodzaje plików cookies wykorzystywane przez Serwis:

Zabezpieczające - służące do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie procesu uwierzytelniania,

Wydajnościowe - służące do gromadzenia danych dotyczących sposobu korzystania z serwisu,

Reklamowe - służące do dostosowania treści reklamowych do preferencji Użytkownika lub Klienta Serwisu,

Niezbędne - służące do umożliwienia Użytkownikowi lub Klientowi Serwisu korzystania z funkcjonalności serwisu,

Funkcjonalne – służące do personalizacji interfejsu Użytkownika lub Klienta Serwisu.

7. Serwis korzysta z Google Analytics, tj. stosowanego przez Google Inc. („Google”) serwisu analityki internetowej. Cookies Google Analytics są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na urządzeniu końcowego Użytkownika lub Klienta Serwisu w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania z Serwisu.

8. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji osób korzystających z funkcjonalności Serwisu, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

9. Zapisywanie plików Cookies w pamięci urządzenia końcowego uzależnione jest od zgody Użytkownika lub   Klienta Serwisu. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia Użytkownikowi 

 lub Klientowi Serwisu zmianę preferencji w zakresie wyrażenia zgody bądź jej braku na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego. Szczególnej uwagi wymaga, iż przeglądarki stron internetowych często domyślnie akceptują zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego. 

10. Użytkownik lub Klient Serwisu w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki, wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, zablokować zapisywanie ich w pamięci urządzenia końcowego, zmienić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików cookie. 

11. Administrator oświadcza, iż ograniczenie zapisywania plików cookies w pamięci urządzenia końcowego

 podczas korzystania z Serwisu może powodować niemożność korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.

12. W ramach serwisu stosowane są także pliki cookies pochodzące od podmiotów współpracujących z Serwisem.