Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności i akceptuję ich postanowienia.

zamknij
shopping_cart Koszyk 0

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ EMILIEATELIER.PL
ORAZ Z USŁUG DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM

Serwis internetowy emilieatelier.pl skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i świadczy usługę sprzedaży towarów oferowanych przez Właściciela.

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.emilieatelier.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem, polegających na możliwości zakupu odzieży, obuwia oraz innych towarów oferowanych przez Właściciela.

I. DEFINICJE:

Właściciel – Emilia Lubańska-Jóźwiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EMILIE Emilia Lubańska-Jóźwiak [zwana dalej także: „Émilie” lub „Administratorem”] z siedzibą przy ulicy Krótkiej 5, 05-532 Baniocha, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 1231201822, REGON: 362457503,

Administrator – Właściciel lub oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do działania upoważnione,

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu emilieatelier.pl lub podmiot, który ta osoba reprezentuje, w którego imieniu tworzy i obsługuje konto w serwisie emilieatelier.pl lub dokonuje zakupu. Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

Użytkownik Niezarejestrowany – Użytkownik, który dokonuje jednorazowego zakupu za pośrednictwem portalu emilieatelier.pl bez rejestracji,

Klient – Użytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu,

Produkty – towary oferowane i sprzedawane przez Emilie za pośrednictwem sklepu internetowego,

Serwis lub emilieatelier.pl – serwis internetowy emilieatelier.pl dostępny na stronie www. emilieatelier.pl,

Centrum Rozliczeniowe -  operator transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub innej formy płatności odpowiednio wymieniony w niniejszym regulaminie,

Konto - konto w serwisie emilieatelier.pl o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji,

Polityka Prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom portalu emilieatelier.pl, zawierający kluczowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników tj. w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies,

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

„Preorder” - Zamówienie na Produkty lub złożone przez Użytkownika przed ich premierą (wprowadzeniem na rynek), które zapewnia Użytkownikowi jego realizację w pierwszej kolejności w stosunku do Zamówień złożonych w Sklepie po udostępnieniu takich Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika w Sklepie,

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.  Z późn. zm.),

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU EMILIEATELIER.PL

1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu emilieatelier.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dokonując rejestracji lub jednorazowego zakupu za pośrednictwem portalu emilieatelier.pl Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego obowiązywanie.

3. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie Klientom dostępu do oferty sklepu możliwości dokonywania zakupów prezentowanych towarów przez Internet.

4. W celu zalogowania się do Serwisu, Użytkownik obowiązany będzie podać login oraz hasło.

5. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Serwisu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, jak i za pośrednictwem platformy emilieatelier.pl. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika.

6. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Zarejestrowanego Użytkownika.

7. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu emilieatelier.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

8. Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostępnych w Serwisie osobom, które nie są Użytkownikami Serwisu.

9. Prawa do serwisu emilieatelier.pl przysługują w całości wyłącznie Administratorowi.

10. Administrator gwarantuje Użytkownikowi będącemu konsumentem wszelkie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności z Ustawy o prawach konsumenta.

11. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu emilieatelier.pl, w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w serwisie emilieatelier.pl przysługują Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora.

12. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem i pobierania pożytków z serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi.

13. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem w miejsce postanowień odmiennych stosować należy zasady obowiązujące zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Przez umowę sprzedaży zawieraną z Użytkownikiem będącym konsumentem rozumieć należy umowę sprzedaży na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

14. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu to: komputer osobisty wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet, system operacyjny Windows, Mac OS, Linux, posiadający środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), połączenie z siecią Internet.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. Émilie potwierdza otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia.

2. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Klienta, stanowi ono jedynie informację, że Émilie otrzymało zamówienie ze strony Klienta.

3. Zamówienie zostaje przyjęte dopiero po przesłaniu na wskazany adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z numerem referencyjnym.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie, kiedy Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy wraz z nadanym numerem referencyjnym.

5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 1. wyboru zamawianych towarów,

 2. wyboru ilości zamawianych towarów,

 3. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu (mogą to być różne adresy),

 4. wyboru sposobu płatności.

5. Wybrane towary należy dodać do koszyka. Poprzez odpowiedni przycisk, możliwy jest wgląd do koszyka. W każdej chwili klient może dokonać zmian w koszyku.

6. Składając zamówienie należy wprowadzić dane osobiste, niezbędne do realizacji zamówienia oraz adres. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od tego, czy Klient dokonuje zamówienia, jako Użytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia istnieje możliwość ponownego zweryfikowania wprowadzonych danych, dokonania zmian lub anulowania zamówienia. Poprzez wysłanie zamówienia (aktywując odpowiedni przycisk), klient realizuje wiążące zamówienie (ofertę) wobec Émilie wraz z obowiązkiem zapłaty. Klient otrzyma automatycznie e-mail potwierdzający zarejestrowanie jego zamówienia w systemie Emilie. Potwierdzenie to nie stanowi jednak jeszcze przyjęcia oferty ze strony emilieatelier.pl.

7. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu płatności, dostępności towaru oraz innych czynników niezależnych od Właściciela. Składając zamówienie Klient ma możliwość uzyskania informacji o przybliżonym terminie zamówienia.

IV. USŁUGI SZYCIA NA ZAMÓWIENIE

1. Sprzedawca oferuje możliwość zakupu Towaru uszytego na miarę („Towar spersonalizowany”).

2. W celu złożenia zamówienia na Towar spersonalizowany, Klient zobowiązany będzie do przekazania Administratorowi wymiarów zgodnie z instrukcją, za pośrednictwem Interfejsu Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Po złożeniu zamówienia Émilie skontaktuje się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. zamówienia.

4. W odniesieniu do Towaru spersonalizowanego, przepisy pkt III Regulaminu stosuje się odpowiednio, w zakresie, w jakim jego postanowienia nie są sprzeczne z postanowieniami zawartymi w pkt III Regulaminu.

5. Uszycie na miarę następuje według wymiarów podanych przez Klienta w zamówieniu.

6. Émilie wykona Towar spersonalizowany zgodnie z wymiarami podanymi przez Klienta.

7. Ze względu na indywidualny charakter zamówienia szytego na miarę realizacja tego zamówienia możliwa jest jedynie poprzez płatność zaliczki w kwocie stanowiącej 50% wartości zamówionego towaru, przed przystąpieniem do jego realizacji.

8. Realizacja zamówienia, w przypadku Towaru szytego na miarę następuje w terminie 20 dni roboczych od dnia wpłaty zaliczki, chyba, że wymagany będzie dłuższy termin, o czym Emilie poinformuje Klienta.

V. CENY TOWARÓW I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Ceny podane przy każdym towarze są cenami brutto i są wiążące do momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 1. podawane są w złotych polskich,
 2. są cenami brutto, w polskich złotych z uwzględnieniem podatku VAT mając na względzie, iż Właściciel oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT

3. Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszty dostawy wskazywane są niezależnie od ceny towarów i należy je doliczyć do wartości zamówienia.

4. Koszty dostawy wskazane są w po wybraniu sposobu dostawy w koszyku zamówienia.

5. Émilie zastrzega sobie prawo zmian cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania, z zastrzeżeniem zachowania praw klientów, których zamówienia zostały potwierdzone przez Właściciela.

6. Klient posiadający kody promocyjne składając zamówienie może wprowadzić posiadany kod w celu uzyskania rabatu na zamówione towary.

7. Z kodu promocyjnego można skorzystać tylko raz. Prawidłowe wprowadzenie kodu promocyjnego pomniejszy wartość zamówienia o procentową wartość kuponu.

8. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności za towary:

 1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. za pośrednictwem PayPal,
 3. poprzez centrum rozliczeniowe PayU

9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego; PayPal bądź PayU.

9.1. W wypadku niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w pkt 8 form płatności.

 1. Operatorem transakcji kartą kredytową i e-przelewem, dokonywanych za pośrednictwem PayU jest firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Szczegółowy opis metod płatności wskazanych w pkt 8 lit. d niniejszego regulaminu, a także dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług przez PayU, znajduje się pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy

10. Klient potwierdzając zamówienie ma możliwość zapoznać się z dostępnymi formami płatności.

11. W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia następuje pod warunkiem wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu i po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Właściciela.

12. W przypadku gdy zamówienie nie zostanie przez Émilie potwierdzone, na  rachunek bankowy klienta zostałby wcześniej obciążony, kwota obciążenia podlega zwrotowi w całości.

VI. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości dostępnych w Interfejsie Serwisu, w szczególności wskazanych w niniejszym rozdziale.

2. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD sp. z o.o., KRS: 0000028368, zwanych w Regulaminie dostawcami.

3. W przypadku realizacji dostawy krajowej przez DPD sp. z o.o. orientacyjne koszty przesyłki wynoszą:

 1. 15 zł w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty,

4. Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD sp. z o.o., zgodnie z obowiązującym cennikiem Dostawy dla poszczególnych stref dostawy.

5. Émilie dokłada wszelkich starań, aby realizacja dostaw następowała niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, jednocześnie Właściciel przyjmuje orientacyjne terminy dostawy:

 1. w przypadku przesyłki krajowej, do 14 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia,
 2. w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 21 do 25 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia.

6. Dostępne sposoby dostawy, terminy oraz ceny podane w treści Regulaminu mają charakter orientacyjny. Przed potwierdzeniem zamówienia Klienta będzie miał możliwość zapoznania się z dostępnymi w dniu składania zamówienia sposobami dostawy, jego kosztami oraz przybliżonym czasem dostawy.

VII. REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY „PREORDER”

1.Przedsprzedaż umożliwia zamówienie produktu przed jego premierą w cenie specjalnej bądź cenie rynkowej wskazanej przez Właściciela.

2. Termin dostępności towaru jest zawsze widoczny na stronie zamówienia. Właściciel zastrzega, iż może on ulec zmianie z przyczyn od niego niezależnych.

3. Zamówienie w przedsprzedaży zobowiązuje do odbioru zarezerwowanego towaru.

4. Cena towaru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Towar wysyłany jest bezpośrednio na wskazany w trakcie składania zamówienia adres klienta.

6. Właściciel zastrzega prawo do możliwości anulowania zamówień na preorder w przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu.

7. Klient otrzymuje zwrot za zakupiony produkt niezwłocznie po poinformowaniu go o anulacji zamówienia.

8. Wszystkie zamówienia preorder są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta na wskazany numer konta Właściciela bądź po zaksięgowaniu wpłat dokonanych w inny sposób - wymieniony w pkt V niniejszego regulaminu . Do płatności oraz dostawy mają zastosowanie zapisy pkt V I VI Regulaminu z zastrzeżeniem zapisów niniejszego pkt VI Regulaminu. 

9. Data premiery danego produktu jest podana przy każdym produkcie. Zamówienia realizowane będą wg kolejności ich złożenia.

VIII. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

1. Po wejściu na serwis internetowego emilieatelier.pl Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu.

2. W zakładkach „Bluzki”, „Swetry/Bluzy”, ,,Spódnice", ,,Sukienki/Tuniki", ,,Komplety", ,,Kurtki/Płaszcze" oraz „Wyprzedaż” znajdują się towary będące w aktualnej ofercie Serwisu.

 1. Towary oferowane przez serwis mogą być dostępne w różnych rozmiarach oraz zestawieniach kolorów,
 2. Towary uporządkowane są według kategorii.

3. W zakładce „Kontakt” znajdą się aktualne dane kontaktowe Administratora.

4. W zakładce „Regulamin” znajduje się aktualny regulamin Serwisu – korzystania ze strony oraz aktualny regulamin sklepu internetowego Emilie.

5. W zakładce „Moje konto” Użytkownik posiada dostęp do historii złożonych zamówień oraz zwrotów.

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia za jego pośrednictwem wymaga zapoznania się przez Klienta z regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

2. Z chwilą dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu emilieatelier.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu ogranicza się do zbierania zamówień od Użytkownika.

4. Émilie ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników i Klientów Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników i Klientów opisane są w Polityce Prywatności.

5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników i Klientów.

6. Dane Użytkowników i Klientów Serwisu przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Administratora do:

 1. przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
 2. kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.),

 3. kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących złożonych przez niego zamówień.

8. Użytkownik rejestrując konto, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka, może wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych („Newsletter”), w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora. Zgoda dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji wykreślenia z newslettera poprzez odnośnik zawarty we wiadomości e-mail zawierającej informację handlową od Administatora.

9. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto ( poprzez dokonanie odpowiedniego zgłoszenia Administratorowi), przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w systemie emilieatelier.pl powiązane z kontem Użytkownika tracą przymiot pochodzących od danego Użytkownika.

10. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta.

11. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych prezentowanych w serwisie dostępnych po zalogowaniu.

12. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne osoby lub podmioty, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Administratora.

13. Zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego Użytkownika.

14. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

15. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktów IX ust. 11, IX ust. 14 i X stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika. Nie wyłącza to prawa Administratora do żądania od Użytkownika pokrycia szkód wynikłych ze złamania któregokolwiek z tych postanowień.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie serwisu emilieatelier.pl, zamieszczonych przez Właściciela lub osoby przez niego upoważnione, przysługują Właścicielowi. Ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.

2. W szczególności zabrania się:

 1. kopiowania towarów oferowanych przez Właściciela,
 2. Posługiwania się logiem „Émilie” przez osoby nieuprawnione.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towarów. By skutecznie odstąpić od umowy niezbędne jest przesłanie Emilie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesłane musi być wraz ze zwracanym towarem w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Konsument posiada również możliwość przesłania samego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W takim przypadku konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towar spersonalizowany), świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz w innych przypadkach określonych przez przepisy prawa, w szczególności art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 1. pisemnie na adres Właściciela,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@emilieatelier.pl
 3. za pośrednictwem formularza online (wraz z potwierdzeniem jego otrzymania przez Właściciela),
 4. przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego (“Formularz zwrotu”) na stronie sklepu lub dołączonego do zamówienia wraz z treścią zamówienia i paragonem.

W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy zgodnie z pkt XI ust. 1 Użytkownik obowiązany jest przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub innym trwałym nośniku oraz odesłać towar na wskazany poniżej adres wraz dowodem zakupu lub jego kopią. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Emilie dokona zwrotu otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Emilie została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Od tego momentu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na adres:

EMILIE Emilia Lubańska - Jóźwiak

ul. Krótka 5

05-532 Baniocha

6.  Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

7. Émilie może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać rozwiązania umowy w zakresie korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta z serwisu.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku, gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, dopuszcza się jakiejkolwiek formy SPAMU lub działa na szkodę Serwisu lub jej Użytkowników.

3. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane przez Administratora nie może zarejestrować się ponownie i korzystać z Serwisu bez zgody Administratora.

XIII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby odpowiadać na kierowaną do niego korespondencję niezwłocznie, przez co należy rozumieć okres do trzech dni roboczych.

2. Złożenie zamówienia w Serwisie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem okresów awarii systemu teleinformatycznego oraz jego przebudowy i konserwacji.

3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówienia w przypadku rzeczy ogólnodostępnych wynosiła nie dłużej, niż 14 dni roboczych przypadku przesyłki krajowej ( z uwzględnieniem pkt VI. pkt. 5 lit. b) niniejszego regulaminu). W sytuacji realizacji zamówienia towaru spersonalizowanego, termin realizacji wynosi do 25 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu emilieatelier.pl, jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

5. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatami są umieszczane na stronie emilieatelier.pl do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej oraz konta Użytkownika.

6. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.

7. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której przynajmniej 10% Użytkowników utraciło możliwość korzystania z Serwisu.

8. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisem emilieatelier.pl inny niż wskazana w powyższym ust. 4 awaria.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były świadczone z należytą starannością.

XIV. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są lub nie zostały zrealizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 • Jeżeli towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Emilie niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli towar ma wadę Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Emilie usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Emilie.

2. Reklamację można złożyć w szczególności w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@emilieatelier.pl lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 • W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres sklepu wskazany w niniejszym regulaminie. Koszt przesyłki reklamacji pokrywa sprzedawca do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Właściciela.

W przypadku reklamacji składanej przez przedsiębiorcę, kupujący sam pokrywa koszty przesyłki.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Émilie ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne oraz prawne dostarczanych towarów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w przepisach dotyczących rękojmi za wady fizyczne oraz prawne.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 3. nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 4. została klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi.

XVI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Serwis emilieatelier.pl ma na celu umożliwienie Klientom nabycie towarów oferowanych przez Właściciela. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora wyraźnie lub zezwalających Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania, Administrator również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada:

 1. za sposób korzystania przez Klientów z serwisu emilieatelier.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
 2. za jakiekolwiek szkody rzeczywiste lub utracone korzyści wynikające z opóźnienia w dostawie,
 3. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem towarów,
 4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora,
 5. za szkody spowodowane niedostępnością serwisu emilieatelier.pl, awariami lub błędami technicznymi,
 6. brak możliwości zrealizowania zamówienia lub nieterminowe zrealizowanie zamówienia z uwagi na działanie siły wyższej.

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie niezależne od Właściciela nagłe, zaistniałe po złożeniu zamówienia, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności: wojnę, w tym wojnę domową, epidemie, pandemie, zamieszki, strajki z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwach każdej ze Stron, akty sabotażu, katastrofy naturalne, akty władcze o charakterze powszechnym.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie emilieatelier.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu emilieatelier.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu emilieatelier.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach serwisu emilieatelier.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMILIEATELIER.PL

www.emilieaterlier.pl to sklep internetowy, który dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w „Ustawie o Prawach Konsumenta”. Postanowienie umów mniej korzystnych dla konsumenta niż postanowienia „Ustawy o Prawach Konsumenta” są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy „Ustawy o Prawach konsumenta”. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwa mają te przepisy i należy je stosować.

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy jest dostępny pod adresem internetowym www.emilieatelier.pl. Jest prowadzony przez Emilie Lubańską - Jóźwiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EMILIE Emilia Lubańska-Jóźwiak. Firma ta jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres: ul. Krótka 5, 05-532 Baniocha , NIP: 1231201822 REGON: 362457503, Adres poczty elektronicznej: info@emilieatelier.pl

2.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest „Usługodawca”- Emilia Lubańska-Jóźwiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EMILIE Emilia Lubańska-Jóźwiak . Adres:  ul. Krótka 5, 05-532 Baniocha, NIP: 1231201822 REGON: 362457503, adres poczty elektronicznej: info@emilieatelier.pl – w dalszej części zwany jako Administrator lub Emilie.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowe jest dobrowolne. Usługodawca przetwarza i ma prawo do wglądu, aktualizacji i poprawiania danych osobowych pozostawionych przez każdą osobę.

3.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego Emilie.

4. Definicja terminów:

Formularz rejestracyjny- formularz, który dostępny jest w Sklepie internetowym Emilie. Umożliwia on utworzenie konta użytkownika. W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych usługobiorcy: imię, nazwisko, nazwa firmy (jeżeli owa istnieje), NIP ( w wypadku usługobiorców niebędących konsumentami), adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło,

Formularz zamówienia: interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym Emilie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu / Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy. W formularzu zamówień niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących klienta: imię, nazwisko, nazwa firmy (jeżeli owa istnieje), adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

 • Regulamin sklepu internetowego - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Emilie, zwany dalej regulaminem,
 • Produkt: dostępny w sklepie internetowym Emilie – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
 • Klient/usługobiorca:

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych poprzez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 • Sklep Internetowy: sklep internetowy, usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.emilieatelier.pl na platformie prestashop,
 • Sprzedawca/usługodawca: Emilia Lubańska-Jóźwiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmę „EMILIE Emilia Lubańska-Jóźwiak”. Firma ta jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres: ul. Krótka 5, 05-532 Baniocha , NIP: 1231201822 REGON: 362457503 Adres poczty elektronicznej: info@emilieatelier.pl
 • Konto- indywidualny profil klienta, założony przez niego na stronie internetowej www.emilieatelier.pl
 • W celu założenia konta, klient musi wykonać następujące czynności:
 1. Wypełnić formularz rejestracyjny

 2. Zaznaczyć odpowiednie pola znakiem "x"

 3.  Potwierdzić chęć utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej

 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Emilie.

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży „produktu” zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego „Emilie".

 • Zamówienie: oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu Internetowego Emilie w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • Reklamacje: reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego Emilie. Klient może w szczególności składać drogą elektroniczną przesyłając wypełniony formularz reklamacyjny znajdujący się w sklepie internetowym Emilie i wysyłając go na adres poczty elektronicznej info@emilieatelier.pl lub pisemnie.

 • Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji ( wymogi podane poniżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu):

 1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości
 2. Żądania usługobiorcy

 3. Danych kontaktowych składającego reklamację 

 4.  Zachowania otrzymanego paragonu

 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia

 • Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wyłączonych od pracy.

 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm).

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript:

5. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym Emilie.

6. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego Emilie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy ( opłaty za transport / usługi kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego Emilie w trakcie składania zamówienia w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umowa sprzedaży

7. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym Emilie zgodnie z niniejszym regulaminem.

8.Po złożeniu zamówienia, sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymanie zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przeslanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości email ( zawierającą oświadczenie o przyjęciu zamówienia, realizacji oraz potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży) na podane w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomość email zostaje zawarta umowa sprzedaży miedzy klientem a sprzedawca.

9.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w par. 3. pkt. II Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Emilie.

10.Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy – podać dane.
 • Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal, oraz PayU

11. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep internetowy Emilie realizuje wysyłkę również do zamówień poza granice Polski do wybranych państw. Wysyłka zamówień poza granice Polski jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawy poza granice Polski realizowane są jedynie w przypadku zamówień opłaconych za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności PayU, PayPal, PayPo, Dotpay oraz przelewem na rachunek bankowy

12. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego Emilie oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży

13. Dostępne sposoby dostawy w sklepie internetowym Emilie:

 • Kurier DPD

14.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni Roboczych na terenie Polski do 21 dni roboczych Europy i do 25 Dni Roboczych poza Europę, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wskazanych terminów. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
  rozliczeniowego Sprzedawcy

15. Podstawą do dokonania zwrotu produktu lub reklamacji jest okazanie nam dokumentu potwierdzającego zakup bądź jego kopii.

16. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego

17. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe
informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień
Klienta są określone w niniejszym regulaminie.

18. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który należy wysłać do sprzedawcy na następujący adres poczty elektronicznej info@emilieatelier.pl bądź dołączyć do paczki zawierającej zwracane zamówienie.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

19. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

20. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na jego adres.  Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

21.Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w punkcie powyżej Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.

22. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http:// www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji \Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
  2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnychWojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

23.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 28 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@emilieatelier.pl Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego Emilie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

24.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

25.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu wraz z dowodem dokonania zakupu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

26.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres Administratora: ul. Krótka 5, 05-532 Baniocha.

27.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech I funkcjonowania Produktu.

28.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca, zgodnie z przepisami obowiązany jest do zwrotu kosztów przesyłki poniesionych wcześniej przez konsumenta, jeśli kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to przedsiębiorca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

29. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
 • zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
  według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

30.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

31.W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

32. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

33.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

34.W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

35.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

36.Powyższy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

37.Administratorem danych osobowych Kupujących jest Emilia Lubańska- Jóźwiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „EMILIE Emilia Lubańska-Jóźwiak „[zwana dalej także: „Émilie” lub „Administratorem”] z siedzibą przy ulicy Krótkiej 5, 05-532 Baniocha, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 1231201822, REGON: 36245750. 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w sposób uniemożliwiający  dostęp do nich osób trzecich. 

Dane osobowe są przetwarzane w „Emilie” w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej zgodnie z przepisami prawa i zasadami zawartymi w Polityce Prywatności.

Zakładając konto użytkownika lub składając zamówienie jednorazowe Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży Produktów. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

Dane osobowe Kupujących mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku niezapłacenia należności na rzecz „Emilie”, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez „Emilie” w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach.

Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie: www.emilieatelier.pl Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu

38.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

39.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

40. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.Dz.U. 2020  poz. 344 z późń. Zm); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. 2020  r. poz. 287  z późń,  zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

41.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.