Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności i akceptuję ich postanowienia.

zamknij
shopping_cart Koszyk 0

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ EMILIEATELIER.PL ORAZ Z USŁUG DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM

Serwis internetowy emilieatelier.pl skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i świadczy usługę sprzedaży towarów oferowanych przez Właściciela.

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.emilieatelier.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem, polegających na możliwości zakupu odzieży, obuwia oraz innych towarów oferowanych przez Właściciela.

WŁAŚCICIEL PROWADZI WYŁĄCZNIE SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I AKTUALNIE NIE JEST PLATNIKIEM VAT.

I. DEFINICJE:

Właściciel – Emilia Lubańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Emilia Lubańska Emilie [zwana dalej także: „Émilie” lub „Administratorem”] z siedzibą przy ulicy Krótkiej 5, 05-532 Baniocha, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 1231201822, REGON: 362457503,

Administrator – Właściciel lub oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego do działania upoważnione,

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu emilieatelier.pl lub podmiot, który ta osoba reprezentuje, w którego imieniu tworzy i obsługuje konto w serwisie emilieatelier.pl lub dokonuje zakupu. Osoba ta musi być pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

Użytkownik Niezarejestrowany – Użytkownik, który dokonuje jednorazowego zakupu za pośrednictwem portalu emilieatelier.pl bez rejestracji,

Klient – Uzytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu,

Serwis lub emilieatelier.pl – serwis internetowy emilieatelier.pl dostępny na stronie www. emilieatelier.pl,

Konto - konto w serwisie emilieatelier.pl o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego Użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji,

Polityka Prywatności – dokument udostępniony Użytkownikom portalu emilieatelier.pl, zawierający kluczowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników tj. w szczególności ochrony danych osobowych oraz polityki plików cookies,

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU EMILIEATELIER.PL

1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać tylko i wyłącznie w oparciu o poniżej przedstawione zasady. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację poniższego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu emilieatelier.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dokonując rejestracji lub jednorazowego zakupy za pośrednictwem portalu emilieatelier.pl Użytkownik potwierdza, iż znana mu jest treść regulaminu i godzi się na jego obowiązywanie.

3. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie Klientom dostępu do oferty sklepu możliwości dokonywania zakupów prezentowanych towarów przez Internet.

4. W celu zalogowania się do Serwisu, Użytkownik obowiązany będzie podać login oraz hasło.

5. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Serwisu na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przez niego numer telefonu komórkowego, jak i za pośrednictwem platformy emilieatelier.pl. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika.

6. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Zarejestrowanego Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Zarejestrowanego Użytkownika.

7. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu emilieatelier.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

8. Bez pisemnej zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie informacji dostępnych w Serwisie osobom, które nie są Użytkownikami Serwisu.

9. Prawa do serwisu emilieatelier.pl przysługują w całości wyłącznie Administratorowi.

10. Administrator gwarantuje Użytkownikowi będącemu konsumentem wszelkie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności z Ustawy o prawach konsumenta.

11. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu emilieatelier.pl, w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w serwisie emilieatelier.pl przysługują Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora.

12. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem i pobierania pożytków z serwisu przysługują wyłącznie Administratorowi.

13. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem w miejsce postanowień odmiennych stosować należy zasady obowiązujące zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Przez umowę sprzedaży zawieraną z Użytkownikiem będącym konsumentem rozumieć należy umowę sprzedaży na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

14. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu to: komputer osobisty wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet, system operacyjny Windows, Mac OS, Linux, posiadający środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (np.Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), połączenie z siecią Internet.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Właścicielem. Émilie potwierdza otrzymanie zamówienia, o którym mowa powyżej poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia.

2. Przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Klienta, stanowi ono jedynie informację, że Émilie otrzymał zamówienie ze strony klienta.

3. Zamówienie zostaje przyjęte dopiero po przesłaniu na wskazany adres mailowy wiadomości zawierającej potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z numerem referencyjnym.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie, kiedy Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy wraz z nadanym numerem referencyjnym.

5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów,
b. wyboru ilości zamawianych towarów,
c. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu (mogą to być różne adresy),
d. wyboru sposobu płatności.

5. Wybrane towary należy dodać do koszyka. Poprzez odpowiedni przycisk, możliwy jest wgląd do koszyka. W każdej chwili klient może dokonać zmian w koszyku.

6. Składając zamówienie należy wprowadzić dane osobiste, niezbędne do realizacji zamówienia oraz adres. Wymagane dane mogą się różnić w zależności od tego, czy Klient dokonuje zamówienia, jako Użytkownik lub Użytkownik Niezarejestrowany. Przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia istnieje możliwość ponownego zweryfikowania wprowadzonych danych, dokonania zmian lub anulowania zamówienia. Poprzez wysłanie zamówienia (aktywując odpowiedni przycisk), klient realizuje wiążące zamówienie (ofertę) wobec Émilie. Klient otrzyma automatycznie e-mail potwierdzający otrzymanie jego zamówienie. Potwierdzenie to nie stanowi jednak jeszcze przyjęcia oferty ze strony emilieatelier.pl.

7. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu płatności, dostępności towaru oraz innych czynników niezależnych od Właściciela. Składając zamówienie Klient ma możliwość uzyskania informacji o przybliżonym terminie zamówienia.

IV. USŁUGI SZYCIA NA ZAMÓWIENIE

1. Sprzedawca oferuje możliwość zakupu Towaru uszytego na miarę („Towar spersonalizowany”).

2. W celu złożenia zamówienia na Towar spersonalizowany, Klient zobowiązany będzie do przekazania Administratorowi wymiarów zgodnie z instrukcją, za pośrtednictwem Interfejsu Serwisu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Po złożeniu zamówienia Émilie skontaktuje się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. zamówienia.

4. W odniesieniu do Towaru spersonalizowanego, przepisy pkt III Regulaminu stosuje się odpowiednio, w zakresie, w jakim jego postanowienia nie są sprzeczne z postanowieniami zawartymi w pkt III Regulaminu.

5. Uszycie na miarę następuje według wymiarów podanych przez Klienta w zamówieniu.

6. Émilie wykona Towar spersonalizowany zgodnie z wymiarami podanymi przez Klienta.

7. Ze względu na indywidualny charakter zamówienia szytego na miarę realizacja tego zamówienia możliwa jest jedynie poprzez płatność zaliczki w kwocie stanowiącej 50% wartości zamówionego towaru, przed przystąpieniem do jego realizacji.

8. Realizacja zamówienia, w przypadku Towaru szytego na miarę następuje w terminie 20 dni roboczych od dnia wpłaty zaliczki.

V. CENY TOWARÓW I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Ceny podane przy każdym towarze są cenami brutto i są wiążące do momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,
b. są cenami brutto,

3. Cena towaru nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszty dostawy wskazywane są niezależnie od ceny towarów i należy je doliczyć do wartości zamówienia.

4. Koszty dostawy wskazane są w po wybraniu sposobu dostawy w koszyku zamówienia.

5. Émilie zastrzega sobie prawo zmian cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania, z zastrzeżeniem zachowania praw klientów, których zamówienia zostały potwierdzone przez Właściciela.

6. Klient posiadający kody promocyjne składając zamówienie może wprowadzić posiadany kod w celu uzyskania rabatu na zamówione towary.

7. Z kodu promocyjnego można skorzystać tylko raz. Prawidłowie wprowadzenie kodu promocyjnego pomniejszy wartość zamówienia o procentową wartość kuponu.

8. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności za towary:

a. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b. za pośrednictwem PayPal,
c. poprzez centrum rozliczeniowe Dotpay,
d. gotówką, w formie płatności za pobraniem.

9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay:

10. Klient potwierdzając zamówienie ma możliwość zapoznać się z dostępnymi formami płatności.

11. W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia następuje pod warunkiem wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu i po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Właściciela.

12. W przypadku gdy zamówienie nie zostanie przez Émilie potwierdzone, a jego rachunek bankowy klienta zostałby wcześniej obciążony, kwota obciążenia podlega zwrotowi w całości.

VI. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości dostępnych w Interfejsie Serwisu, w szczególności wskazanych w niniejszym rozdziale
2. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD sp. z o.o., KRS: 0000028368, zwanych w Regulaminie dostawcami.
3. W przypadku realizacji dostawy krajowej przez DPD sp. z o.o. orientacyjne koszty przesyłki wynoszą:

a. 15 zł w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty,

4. Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD sp. z o.o., zgodnie z obowiązującym cennikiem Dostawy dla poszczególnych stref dostawy.
5. Émilie dokłada wszelkich starań, aby realizacja dostaw następowała niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, jednocześnie Właściciel przyjmuje orientacyjne terminy dostawy:
a. w przypadku przesyłki krajowej, do 7 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia,
b. w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 4 do 14 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia.

6. Dostępne sposoby dostawy, terminy oraz ceny podane w treści Regulaminu mają charakter orientacyjny. Przed potwierdzeniem zamówienia Klienta będzie miał możliwość zapoznania się z dostępnymi w dniu składania zamówienia sposobami dostawy, jego kosztami oraz przybliżonym czasem dostawy.

 

VII. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

1. Po wejściu na serwis internetowego emilieatelier.pl Klient uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu.

2. W zakładkach „Bluzki”, „Swetry/Bluzy”, ,,Spódnice", ,,Sukienki/Tuniki", ,,Komplety", ,,Kurtki/Płaszcze" oraz „Wyprzedaż” znajdują się towary będące w aktualnej ofercie Serwisu.

a. Towary oferowane przez serwis mogą być dostępne w różnych rozmiarach oraz zestawieniach kolorów,
b. Towary uporządkowane są według kategorii.

3. W zakładce „Kontakt” znajdą się aktualne dane kontaktowe Administratora.

4. W zakładce „Regulamin” znajduje się aktualne regulamin Serwisu.

5. Zakładka „Informacja o sklepie” zawiera informacje dotyczące Właściciela Serwisu.

6. W zakładce „Moje konto” Użytkownik posiada dostęp do historii złożonych zamówień oraz zwrotów.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia za jego pośrednictwem wymaga zapoznania się przez Klienta z regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

2. Z chwilą dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu emilieatelier.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu ogranicza się do zbierania zamówień od Użytkownika.

4. Émilie ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników i Klientów Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności Użytkowników i Klientów opisane są w Polityce Prywatności.

5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników i Klientów.

6. Dane Użytkowników i Klientów Serwisu przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Administratora do:

a. przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
b. kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Serwisem (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.),
c. kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących złożonych przez niego zamówień.

8. Użytkownik rejestrując konto, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka, może wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych („Newsletter”), w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora. Zgoda dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji wykreślenia z newslettera poprzez odnośnik zawarty we wiadomości e-mail zawierającej informację handlową od Administatora.

9. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w systemie emilieatelier.pl będące powiązane z kontem Użytkownika tracą przymiot pochodzących od danego Użytkownika.

10. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta.

11. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych prezentowanych w serwisie dostępnych po zalogowaniu.

12. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne osoby lub podmioty, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Administratora.

13. Zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego Użytkownika.

14. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

15. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktów VIII ust. 11 – VIII ust. 14 i IX stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika. Nie wyłącza to prawa Administratora do żądania od Użytkownika pokrycia szkód wynikłych ze złamania któregokolwiek z tych postanowień.

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie serwisu emilieatelier.pl, zamieszczonych przez Właściciela lub osoby przez niego upoważnione, przysługują Właścicielowi. Ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.

2. W szczególności zabrania się:

a. kopiowania towarów oferowanych przez Właściciela,

b. Posługiwania się logiem „Émilie” przez osoby nieuprawnione.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towarów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towar spersonalizowany), świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach określonych przez przepisy prawa, w szczególności art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy zgodnie z pkt X ust. 1 obowiązany jest przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub innym trwałym nośniku oraz odesłać towar na wskazany poniżej adres wraz dowodem zakupu lub jego kopią. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Émilie dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru oraz ewentualnych kosztów wysyłki do Klienta (pomniejszonej o koszt przesyłki zwrotnej 12 zł brutto) na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Klienta jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na adres:

Emilia Lubańska Émilie

ul.Krótka 5

05-532 Baniocha

6. Prosimy o zapoznanie się z zakładką Zwroty i Reklamacje.

7. Émilie może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać rozwiązania umowy w zakresie korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta z serwisu.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku, gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, dopuszcza się jakiejkolwiek formy SPAMU lub działa na szkodę Serwisu lub jej Użytkowników.

3. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane przez Administratora nie może zarejestrować się ponownie i korzystać z Serwisu bez zgody Administratora.

XII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby odpowiadać na kierowaną do niego korespondencję niezwłocznie, przez co należy rozumieć okres do trzech dni roboczych.

2. Złożenie zamówienia w Serwisie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem okresów awarii systemu teleinformatycznego oraz jego przebudowy i konserwacji.

3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówienia w przypadku rzeczy ogólnodostępnych wynosiła nie dłużej, niż 5 dni roboczych. W sytuacji realizacji zamówienia towaru spersonalizowanego, termin realizacji wynosi do 20 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu emilieatelier.pl, jednak jak w każdym systemie informatycznym mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

5. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach oraz związanych z nimi rekompensatami są umieszczane na stronie emilieatelier.pl do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej oraz konta Użytkownika.

6. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany.

7. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której przynajmniej 10% Użytkowników utraciło możliwość korzystania z Serwisu.

8. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisem emilieatelier.pl inny niż wskazana w powyższym ust. 4 awaria.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były świadczone z należytą starannością.

XIII. REKLAMACJE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są lub nie zostały zrealizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@emilieatelier.pl lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Émilie ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne oraz prawne dostarczanych towarów na zasadach określonych w kodeksie cywilny, w przepisach dotyczących rękojmi za wady fizyczne oraz prawne.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c. nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d. została klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi.

XV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Serwis emilieatelier.pl ma na celu umożliwienie Klientom nabycie towarów oferowanych przez Właściciela. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora wyraźnie lub zezwalających Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania, Administrator również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada:

a. za sposób korzystania przez Klientów z serwisu emilieatelier.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
b. za jakiekolwiek szkody rzeczywiste lub utracone korzyści wynikające z opóźnienia w dostawie,
c. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem towarów,
d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora,
e. za szkody spowodowane niedostępnością serwisu emilieatelier.pl, awariami lub błędami technicznymi,
f. brak możliwości zrealizowania zamówienia lub nieterminowe zrealizowanie zamówienia z uwagi na działanie siły wyższej.

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie niezależne od Właściciela nagłe, zaistniałe po złożeniu zamówienia, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności: wojnę, w tym wojnę domową, zamieszki, strajki z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwach każdej ze Stron, akty sabotażu, katastrofy naturalne, akty władcze o charakterze powszechnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie emilieatelier.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian oraz wysłanie maila do Użytkowników na adres e-mail podany w Serwisie. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu emilieatelier.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu emilieatelier.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach serwisu emilieatelier.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne